Thông tin nhân sự
Ngày 09/10/2020, Hội đồng quản trị NHPT ra quyết định số 395/QĐ-NHPT về thành viên Hội đồng sáng kiến NHPT Việt Nam.
Ngày 13/10/2020   |Xem tiếp
Ngày 09/10/2020, Hội đồng quản trị NHPT ra quyết định số 394/QĐ-NHPT về thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở của NHPT.
Ngày 13/10/2020   |Xem tiếp
Ngày 09/10/2020, Hội đồng quản trị NHPT ra quyết định số 393/QĐ-NHPT về thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của NHPT.
Ngày 13/10/2020   |Xem tiếp
Ngày 22/9/2020, HĐQT NHPT đã ban hành Quyết định số 365/QĐ-NHPT về việc giao nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh NHPT khu vực Gia Lai - Kon Tum. Theo quyết định, giao ông Nguyễn Xuân Ngữ - Phó Giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Gia Lai - Kon Tum nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh NHPT Khu vực Gia Lai - Kon Tum, kể từ ngày 01/10/2020.
Ngày 24/09/2020   |Xem tiếp
Ngày 15/9/2020, Hội đồng quản trị NHPT Việt Nam đã ban hành các Quyết định số 352/QĐ-NHPT, 353/QĐ-NHPT, 354/QĐ-NHPT về việc thành lập Chi nhánh NHPT khu vực Gia Lai – Kon Tum.
Ngày 17/09/2020   |Xem tiếp
Ngày 01/9/2020, Hội đồng quản trị NHPT Việt Nam đã ban hành các Quyết định số 335/QĐ-NHPT, 336/QĐ-NHPT, 337/QĐ-NHPT về việc thành lập Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Giang – Lạng Sơn.
Ngày 04/09/2020   |Xem tiếp
Ngày 31/8/2020, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quyết định số 2538 - QĐ/ĐUK chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Ngày 04/09/2020   |Xem tiếp
Ngày 28/8/2020, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành Quyết định số 326/QĐ-NHPT về nhân sự tham gia Hội đồng Thi đua khen thưởng NHPT.
Ngày 28/08/2020   |Xem tiếp
Ngày 28/8, Hội đồng Quản trị NHPT đã ban hành quyết định số 328/QĐ-NHPT về việc giao nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh NHPT Yên Bái.
Ngày 28/08/2020   |Xem tiếp
Ngày 28/8, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết định số 327/QĐ-NHPT thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước NHPT lần thứ III, năm 2020.
Ngày 28/08/2020   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :