21/08/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Tăng cường chấp hành kỷ luật lao động, thực hiện văn hóa công sở

Ngày 20 tháng 8 năm 2020, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Công văn số 1461/NHPT-VP về việc chấp hành kỷ luật lao động, thực hiện văn hóa công sở.

     Theo đó, để tăng cường hiệu quả hoạt động, xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ nhân viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, Tổng Giám đốc yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT thực hiện các nội dung sau:
     Một là, Căn cứ hướng dẫn xây dựng văn hóa công sở trong hệ thống NHPT tại công văn số 4461/NHPT-TĐKT ngày 31/12/2008 của NHPT, các đơn vị rà soát, chỉnh trang trụ sở làm việc, phòng làm việc, phòng họp, hội trường… theo đúng quy định đối với công sở văn hóa; yêu cầu toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm túc văn hóa giao tiếp, ứng xử tại công sở.
     Hai là, quán triệt cán bộ nhân viên, người lao động, đảm bảo thời gian làm việc theo đúng quy định. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện văn hóa công sở của các cá nhân, đơn vị.
     Ba là, Tăng cường cong tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01.2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) và công điện số 01/NHPT-VP ngày 04/02/2020 của Tổng Giám đốc NHPT, đảm bảo an toàn trong mùa dịch.
     Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

PV

Tìm theo ngày :