28/10/2020 16:12
Xem với cỡ chữ

Thành lập Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Ngãi – Bình Định

Ngày 26/10/2020, HĐQT NHPT đã ban hành các Quyết định số 414, 415, 416/QĐ-NHPT về việc thành lập Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Ngãi – Bình Định.
Căn cứ Nghị quyết số 193/NQ-HĐQT, ngày 26/10/2020, HĐQT ra Quyết định số 414/QĐ-NHPT về việc thành lập Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Ngãi – Bình Định trên cơ sở hợp nhất Chi nhánh NHPT Quảng Ngãi và Chi nhánh NHPT Bình Định kể từ ngày 01/11/2020; có trụ sở chính đặt tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Ngãi – Bình Định là đơn vị trực thuộc NHPT, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm do HĐQT ban hành; có bảng cân đối, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, NHNN và các NHTM theo quy định của pháp luật. Chi nhánh có Phòng Giao dịch Bình Định và 5 phòng chức năng nhiệm vụ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020 và bãi bỏ các quy định trước đây có liên quan về tổ chức bộ máy Chi nhánh NHPT Quảng Ngãi và Chi nhánh NHPT Bình Định.
Theo Quyết định số 415/QĐ-NHPT về việc thành lập Phòng Giao dịch Bình Định, Phòng Giao dịch Bình Định thuộc Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Ngãi – Bình Định được thành lập kể từ ngày 01/11/2020 và đặt tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của HĐQT, có con dấu riêng, được mở tài khoản giao dịch tại NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Cùng ngày, HĐQT ban hành Quyết định số 416/QĐ-NHPT Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Ngãi – Bình Định, có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020 và thay thế các quy định trước đây về tổ chức và hoạt động của Chi nhánh NHPT Quảng Ngãi và Chi nhánh NHPT Bình Định.
Theo QĐ số 414, 415, 416/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :

Khách online:6555
Lượt truy cập: 11683196